Plan dnia

ogródek na trawniku
Ogródek na trawniku

Plan dnia 6.00 – 16.00

 • przychodzenie dzieci do przedszkola;
 • zabawy dowolne służące realizacji zainteresowań dzieci; zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze (prace indywidualna z dziećmi); terapia zajęciowa (usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, sprawności manualnej, ruchowej itp.);
 • opieka nad dziećmi z elementami integracji i socjoterapii (zabawy i zajęcia integrujące grupę), praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym oraz mającym trudności edukacyjne; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne; zabawa ruchowa; czynności samoobsługowe
 • śniadanie , prace porządkowe
 • różne formy aktywności dzieci w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego:
 • zabawy dowolne dzieci w ogrodzie przedszkolnym itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, swobodna zabawa dzieci itp.);
 • dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela (w tej części mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne np. obserwacja dzieci – indywidualna, grupowa; indywidualna praca z dziećmi – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne; pomoc w dokończeniu prac plastycznych, rozmowy z dziećmi itp.);
 • zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego; kierowanie przez nauczyciela działalnością dzieci w taki sposób, by osiągnęły, jak największy zakres wiedzy w danym temacie; zajęcia zakładają różne formy aktywności dzieci oraz formy dodatkowe, np. program pracy z dzieckiem zdolnym lub mającym trudności;
 • zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela;
 • obiad
 • podwieczorek
 • bajko-terapia (słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub jej czytanie); zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, sprawności ruchowej, manualnej itp. (terapia zajęciowa); zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach; przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach; realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych; zabawy dowolne na placu zabaw; prace porządkowe; kontakty indywidualne z rodzicami;
 •   rozchodzenie się dzieci.