Deklaracja dostępności

Przedszkola Nr 1 w Lubsku

WSTĘP

Przedszkole Nr 1 w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.p1.lubsko.pl

Przedszkole nr 1
ul. Kolejowa 2, 68-300 Lubsko
tel. +48 68 457 40 78


DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

  • menu dostępności, aktywowane po kliknięciu w ikonę niebieskiego kwadratu umieszczoną w górnym rogu po lewej stronie, lub za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+U. 
  • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie. 

Strona nie posiada: 

  • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.
  • filmów posiadających napisy dla osób głuchy.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG oraz narzędzi sprawdzających treść i przeprowadzonej samooceny przez upoważnionego pracownika.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz przemieszczać się za pomocą klawisza “TAB”.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Marzena Rudziak. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu przedszkola. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ulicy Kolejowej zaczynające się bramą. Do drzwi wejściowych prowadzą schody z poręczami, także dla dzieci. Na chwilę obecną brak jest podnośnika dla niepełnosprawnych. Główne biura administracyjne znajdują się w pomieszczeniach na parterze po lewej stronie. Po prawej stronie umieszczona jest szatania dla dzieci oraz wejście do sal przedszkolnych, w których możliwe jest poruszanie się np. Na wózku inwalidzkim. Za budynkiem znajduje się nieoznaczony kilkustanowiskowy parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzący